deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biura Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej w Zamościu

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Biura Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej w Zamościu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-06-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biura Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej w Zamościu posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Możliwość przełączenia widoku strony w tryb wysokiego kontrastu
 • Możliwość powiększenia liter oraz zdjęć na stronie

Strona internetowa Biura Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej w Zamościu jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Sporadycznie występują fragmenty treści będące faktycznie listami elementów, które nie są zdefiniowane w kodzie strony jako listy.
 • Zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich.
 • Sporadycznie zamieszczane filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Nie wszystkie komponenty interfejsu użytkownika oraz ważne grafiki mają kontrast przynajmniej 3:1 względem sąsiadujących kolorów.
 • Brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami.
 • Nie występuje odpowiednia struktura nagłówkowa artykułów.
 • Nie wszystkie obrazy i grafiki na stronie WWW mają tekst alternatywny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janusz Zimon, januszbwa@autograf.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 504 250 145. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Wejście zarówno do biura jaki i do galerii przy ulicy Staszica 27 nie jest dostępne dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego oraz osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie posiada wind dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
 • W budynku brakuje toalety dostosowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych.