deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Aktualności

Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko 10”


Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko 10”
data publikacji: 2022-05-18

Wszystkie informacje dotyczące biennale znajdują się na stronie internetowej www.bgsw.pl. Załączam regulamin uczestnictwa oraz link do strony, gdzie można nadsyłać zgłoszenia. 

Link do strony ze zgłoszeniem uczestnictwa: https://form.jotform.com/221344164211341   

 

Regulamin 10 Edycji Biennale Sztuki Młodych "Rybie Oko"

Organizatorem Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko” (dalej: „Konkurs”) jest Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku (zwana dalej „Organizatorem”) – z siedzibą w: 76-200 Słupsk, ul. Partyzantów 31a – wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 12/2000 o numerze NIP 8391776423 i numerze REGON 000678239. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej jest samorządową jednostką kultury, której Organizatorem jest Samorząd Województwa Pomorskiego, która działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zwanej dalej „ustawą”,

 

 1. Porozumienia z dnia 29 grudnia 1999 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk – Miastem na prawach Powiatu, zwanego dalej „Miastem” a Samorządem Województwa Pomorskiego, zwanym dalej „Województwem” w sprawie przekazania do prowadzenia instytucji kultury pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych w Słupsku (BWA) Samorządowi Województwa Pomorskiego oraz Aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 15 października 2007 roku, zwanego dalej „porozumieniem”,

 

 1. Uchwały nr 497/XXIV/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku.

 

IICele Konkursu

 

Celem Konkursu jest:

 1. promocja młodych i kreatywnych artystów, poprzez stworzenie platformy dyskusyjnej do prowadzenia dialogu i konfrontacji ze środowiskiem eksperckim – krytykami i teoretykami sztuki oraz kuratorami – a także szeroką publicznością.
 2. wsparcie w zaistnieniu młodych artystów w polskim obiegu sztuki poprzez:
 • ufundowanie nagród finansowych,
 • organizację indywidualnej wystawy w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej dla laureata nagrody głównej Grand Prix,
 • upowszechnianie w środowisku artystycznym i akademickim idei promocji młodych artystów i wspierania edukacji artystycznej poprzez organizowanie przy okazji Konkursu autoprezentacji finalistów oraz panelu dyskusyjnego z udziałem krytyków sztuki i kuratorów.

 

IIIUczestnicy

 

 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie polscy młodzi artyści, którzy nie przekroczyli 35 roku życia w chwili złożenia swojego zgłoszenia. Do udziału zaprasza się artystów profesjonalnych, jak i dyplomantów studiów licencjackich oraz magisterskich wszystkich kierunków artystycznych

 

uczelni wyższych w Polsce. W przypadku jednolitych studiów magisterskich w konkursie mogą wziąć udział także studenci IV i V roku.

 1. W konkursie mogą̨ brać́ udział uczestnicy poprzednich edycji konkursu, w tym finaliści, o ile

spełniają ̨kryteria regulaminowe.

 1. Osoby biorące udział w Konkursie, poprzez zaakceptowanie oświadczenia zawartego w

formularzu zgłoszenia do Konkursu, potwierdzają zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania, postanowień niniejszego Regulaminu.

 

IVTechniki

 

 

Na Konkurs można nadsyłać maksymalnie 3 prace wykonane w następujących mediach: malarstwo, grafika, rzeźba, instalacja, fotografia, sztuka cyfrowa, wideo.

 1. Malarstwo - dzieła wykonane w dowolnej technice (olej, tempera, akryl, akwarela, kolaż itd.)

i na dowolnym materiale (płótno, papier, drewno, plastik, metal itd.). Maksymalny dozwolony wymiar każdej pracy to 180 cm na 200 cm. Dozwolone jest stworzenie poliptyku jako jednego dzieła - pod warunkiem, że jego całkowite wymiary nie przekroczą 120 cm na 200 cm.

 1. Grafika warsztatowa - dzieło wykonane w dowolnej technice. Maksymalny dozwolony wymiar każdej pracy to 180 cm na 200 cm. Dozwolone jest stworzenie poliptyku jako jednego dzieła - pod warunkiem, że jego całkowite wymiary nie przekroczą 120 cm na 200 cm.
 2. Rzeźba i instalacja - prace mogą zostać wykonane z dowolnego materiału z możliwością wykorzystania efektów dźwiękowych, świetlnych i filmu. Maksymalny dozwolony rozmiar każdej pracy to 200 cm długości, 100 cm głębokości i 120 cm wysokości. Waga nie powinna przekraczać 50 kilogramów. Jeśli autor znajdzie się w gronie finalistów, których prace zostaną przedstawione na wystawie, to jest on zobowiązany do montażu pracy w terminie wyznaczonym przez Organizatora.
 3. Fotografia - fotografie i fotografie z obróbkami graficznymi wykonanymi przy pomocy programów graficznych. Dozwolone jest dostarczenie serii zdjęć, jeśli całkowity ich rozmiar nie przekroczy 200 cm x 120 cm i seria nie przekroczy 10 obiektów. W przypadku wejścia do Finału, artysta zobowiązany jest przekazać na wystawę pracę wydrukowaną na papierze archiwalnym i odpowiednio zabezpieczoną certyfikatem. W momencie otrzymania nagrody artysta zobowiązany jest do dostarczenia certyfikatu na papier fotograficzny.
 4. Sztuka cyfrowa (w tym wideo) - dzieła zrealizowane przy pomocy komputera lub za pomocą aplikacji i cyfrowych urządzeń. Maksymalny czas trwania filmu wynosi 10 minut.

 

VSposoby zgłoszenia się do Konkursu

 

 

 1. Uczestnik może zgłosić trzy oryginalne, wykonane samodzielnie przez siebie prace, które są jego własnością i do których żadnych roszczeń nie mogą mieć osoby trzecie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest wpłata 120,00 zł na konto galerii jako udział w kosztach organizacyjnych konkursu (w przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę, kwota nie podlega zwrotowi).
 3. Zgłoszenia       do        Konkursu        należy        aplikować        i        umieszczać        na        stronie

: https://form.jotform.com/221344164211341 do dnia 30.06.2022.

 

 1. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
  • wypełnioną kartę zgłoszenia w postaci formularza z punktu 3.
  • dokumentację prac wraz z opisem. Reprodukcje lub prace wideo muszą być opisane imieniem, nazwiskiem oraz posiadać tytuł, rok powstania, format (najpierw wysokość pracy, a później szerokość), technikę (w skrócie),
  • prace wideo powinny mieć formaty plików zgodne z obowiązującymi standardami-    MOV, MP4, MPEG4, AVI, WMV. MPEGPS, FLV, 3GPP (bądź inny, który można odtworzyć w programie Windows Media Player).

W przypadku problemów technicznych będzie można nadesłać zgłoszenie drogą mailową na adres: a.bulawska@bgsw.pl.

 1. Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu w całości.
 2. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez uczestnika do Konkursu pracy konkursowej, która zawiera treści sprzeczne z prawem lub narusza prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
 3. Prace autorów niespełniających warunków uczestnictwa, o których mowa w punktach poprzedzających, nie biorą udziału w Konkursie.
 4. Finałowa lista uczestników Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej galerii (http://www.bgsw.pl) do dnia 20 lipca 2022 r.
 5. Finałowe prace będą przyjęte na wystawę wyłącznie, jeśli będą przystosowane do wystawiennictwa.

 

 

 

VIOrganizacja i transport prac

 

 

 1. Organizator zapewnia transport prac na wystawę oraz ich zwrot po wystawie.
 2. Prace finałowe należy przygotować do transportu w opakowaniu wykluczającym uszkodzenie.
 3. W przypadku źle zapakowanej pracy (budzącej wątpliwości co do przewiezienia jej transportem Organizatora w stanie nienaruszonym), Organizator ma prawo odmówić przyjęcia pracy do transportu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie albo zagubienie prac podczas transportu.
 4. Prace finałowe powinny być opatrzone sygnaturą oraz czytelnym opisem na odwrocie obrazu/dzieła oraz posiadać dołączoną metryczką zawierającą imię i nazwisko autora, tytuł obrazu, wymiary, technikę, rok powstania oraz oznaczenia – „góra”, „dół”.
 5. Prace w kategorii sztuka cyfrowa i wideo performance powinny być dostarczone w formacie MOV, MP4, MPEG4, AVI, WMV. MPEGPS, FLV, 3GPP (bądź inny, który można odtworzyć w programie Windows Media Player), wraz ze szczegółowym opisem plików zawierającym tytuł, datę i miejsce wykonania, imię i nazwisko autora dokumentacji. Przesłane materiały nie będą zwracane.
 6. Prace finałowe wymagające montażu, aranżacji przestrzennej, zestawień muszą posiadać dokładną instrukcję ich eksponowania, a wszystkie elementy i ich wymiary muszą być podane w karcie zgłoszeniowej.
 7. Koszty ewentualnego ubezpieczenia prac ponoszą we własnym zakresie uczestnicy.
 8. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace wszystkich autorów zakwalifikowanych do Finału Konkursu.
 9. Zgłoszonych do Konkursu prac nie można wycofać z wystawy przed jej zakończeniem.

 

 

 

VIIKatalog wystawy finałowej

 

 

 1. Wystawie prac finalistów 10. edycji Konkursu towarzyszyć będzie katalog zawierający wszystkie wybrane do Finału prace.
 2. Finaliści zobowiązani są do przesłania drogą mailową na adres: r.lewandowski@bgsw.pl do dnia 30.07.2022 włącznie, danych do prezentacji pracy w katalogu wystawy:
  • imię i nazwisko,
  • pełna nazwa uczelni,
  • pełna nazwa wydziału,
  • dorobek wystawienniczy (maksimum 10 wystaw),
  • tytuł pracy,
  • technika wykonania pracy,
  • wymiary pracy w centymetrach szerokość x wysokość x głębokość,
  • rok powstania pracy,
  • zdjęcie pracy w rozdzielczości minimum 300dpi dla formatu A4, Cmyk.

 

VIIIJury

 

 

 1. Organizator ogłasza skład Jury jednorazowo na potrzeby danej edycji Konkursu. Skład Jury może ulegać zmianie w kolejnych edycjach.
 2. Organizator powołuje Jury 10. edycji Konkursu w składzie:
  • Sebastian Cichocki – główny kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,
  • dr Adam Mazur – adiunkt na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, redaktor magazynów postmedium.art oraz polishphotobookreview.com.
  • Piotr Stasiowski– dyrektor Gdańskiej Galerii Miejskiej w Gdańsku,
  • Edyta Wolska – dyrektor Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku,
  • dr Roman Lewandowski – adiunkt w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki ASP Katowice, kurator BGSW.
 3. Jury ma zapewnioną całkowitą niezależność podejmowania decyzji, a jego werdykt jest ostateczny i niepodważalny.
 4. Sposób wyłaniania zwycięzców:
 1. selekcja prac odbędzie się w 2 etapach:
  • Jury, na podstawie nadesłanych przez uczestników drogą elektroniczną zgłoszeń, wyłoni w drodze głosowania do dnia 20.07.2022 roku finalistów Konkursu.
  • Finaliści w przeddzień wernisażu wystawy finałowej, tj. 03.10.2022, przedstawią osobiście ustną autoprezentację swojej twórczości.
 2. formuła prezentacji:

Finalista zaprezentuje swoją twórczość w formie (do 10-minut) prezentacji multimedialnej, która zostanie opatrzona komentarzem. Prezentacja odbywa się w języku polskim. Jury ma prawo do zadawania pytań. Pytania i dyskusja odbędą się po zakończeniu pokazu. Po

 

zakończeniu prezentacji Jury w drodze tajnego głosowania wyłoni laureatów nagród Konkursu.

Prace zakwalifikowane do Finału zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Konkursu: http://www.bgsw.pl.

 

 

IXNagrody

 

 

 1. Nagroda Główna wynosi 20.000,00 zł. Zdobywca nagrody otrzymuje także zaproszenie na miesięczną rezydencję w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Organizator zapewnia także pokrycie kosztów pobytu i utrzymania oraz indywidualną wystawę w BGSW. Wystawa prac laureata, będąca zwieńczeniem odbytej rezydencji, zostanie zorganizowana w ustalonym terminie i miejscu, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r.
 2. Organizator przewiduje także dodatkowe nagrody.
 3. Zdobycie Nagrody Głównej w Konkursie jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora własności nagrodzonej pracy (jako dzieła) oraz autorskich praw majątkowych do tej pracy. W związku z powyższym, zdobywca wymienionej nagrody jest zobowiązany do zawarcia z Organizatorem – w terminie wskazanym przez Organizatora - umowy przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do nagrodzonej pracy konkursowej pod rygorem obowiązku zwrotu nagrody.
 4. Laureat Nagrody Głównej ma możliwość odbycia rezydencji w terminie do dnia 31.12.2023 r. (data zakończenia rezydencji). Nieprzystąpienie do rezydencji w podanym terminie skutkuje jej utratą przy zachowaniu pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, w tym przekazaniu wyłonionej w konkursie pracy na rzecz Organizatora zgodnie z Umową, będącą integralną częścią niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnikowi Konkursu może być przyznana tylko jedna nagroda główna.
 6. Wartość nagród określonych w pkt 1-5, pomniejszana zostanie o podatek dochodowy od osób fizycznych w zryczałtowanej wysokości 10%. Kwota podatku zostanie potrącona przy wypłacie.
 7. Warunkiem przyznania nagrody jest podpisanie z Organizatorem Konkursu umowy, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Umowa ta zobowiązuje do przeniesienia praw autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych na Organizatora.

 

 

 

XHarmonogram Konkursu

 1. Do dnia 30.06.2022 r. – nadsyłanie zgłoszeń,
 2. Do dnia 20.07.2022 r. – wybór finalistów Konkursu i publikacja ich nazwisk na stronie Konkursu http://bgsw.pl,
 3. Do dnia 25.09.2022 r. - transport prac zakwalifikowanych do wystawy,
 4. W dniu 3.10.2022 r. - osobista autoprezentacja finalistów Konkursu przed członkami Jury,
 5. W dniu 4.10.2012 r. otwarcie biennale, ogłoszenie decyzji jury i rozdanie nagród,
 6. W dniu 31.12.2022 r.- termin zakończenia wystawy.

 

 

 

 

XIPrawa autorskie i prawa pokrewne

 

 

 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie prace konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych oraz praw osobistych.
 2. Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, iż:
 • przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do zgłaszanej pracy konkursowej, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i korzystać;
 • przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do pracy konkursowej na rzecz Organizatora nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich lub pokrewnych,
 • w przypadku prac konkursowych zawierających fotografie lub filmy, uczestnik uzyskał zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób, których wizerunek został utrwalony na tych fotografiach lub filmach.
 1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska w ramach listy Finalistów lub listy Laureatów na stronie www Organizatora, portalach społecznościowych Organizatora a także ich publikację na wystawie oraz w katalogu, o których mowa w Regulaminie.
 2. Laureat Nagrody Głównej w Konkursie, z chwilą podpisania umowy, o której mowa niżej, za wynagrodzeniem ujętym w kwocie nagrody, przenosi na Organizatora własność nagrodzonej pracy (jako dzieła) oraz przenosi na Organizatora nieograniczone czasowo i terytorialnie autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne i prawa zależne do tej pracy. W związku z powyższym, zdobywca wymienionej nagrody jest zobowiązany do zawarcia z Organizatorem – w terminie wskazanym przez Organizatora - umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Wraz z prawami autorskimi, Laureat Nagrody Głównej, przeniesie na Organizatora, w ramach wynagrodzenia ujętego w kwocie nagrody, prawo własności wszystkich egzemplarzy, na jakich praca konkursowa została złożona w ramach Konkursu.
 4. Bez uszczerbku dla postanowień powyższych, uczestnik, z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu, udziela a Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie pracami konkursowymi, wyłącznie w celu ich publikacji w ramach listy Finalistów na stronie www organizatora, wystawienia na wystawie finałowej oraz w katalogu towarzyszącym wystawie finałowej, w tym na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
  • reprodukowanie zgłoszonej do Konkursu pracy w całości lub fragmencie na stronach internetowych Organizatora, w tym www.bgsw.pl oraz w innych mediach, w ramach promocji Konkursu;

 

 • publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie prac konkursowych, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 • wykorzystywanie prac konkursowych do celów reklamy i promocji Organizatora lub Konkursu.
 1. Licencja, o której mowa zostaje udzielona na czas nieoznaczony, z tym, że Finalista zobowiązuje się do nie wypowiadania licencji na czas trwania wystawy finałowej.

 

XIIDane osobowe

 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku ul. Partyzantów 31A , tel. 59 8425674, e-mail: sekretariat@bgsw.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@bgsw.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
  1. zgoda na upublicznianie wizerunku, czyli art. 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
  2. obowiązek wynikający z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO wobec laureatów konkursu;
  3. realizacja zadań publicznych wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
 5. Dane udostępniane mogą być podmiotom, na które przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania danych a także podmiotom realizującym zdania administratora: JotForm.com – firma udostępniająca formularz i całe zaplecze techniczne oraz Microsoft – platforma Office365 w zakresie poczta służbowa i przechowywanie prac od zgłoszenia do wytypowania finalistów przez Jury. W przypadku wyrażenia zgody na upublicznianie wizerunku dane będą udostępnianie osobom korzystającym z Facebook-a oraz stron www.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat.
 7. Prawa uczestników konkursu: prawo do ochrony, dostępu, żądania sprostowania osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz w przypadku wyrażenia zgody – prawo do wycofania się ze zgody, żądania usunięcia oraz bycia zapomnianym. Wycofanie ze zgody należy złożyć pisemnie na adres administratora. Konsekwencja wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez administratora.
 8. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne. Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest obowiązkowe. Podanie danych nie wymaganych przez przepisy prawa jest dobrowolne.

 

XIIIPostanowienia końcowe

 

 

 1. Finaliści Konkursu biorący udział w wystawie końcowej, mają zagwarantowane zakwaterowanie na terenie Ustki - na czas przeprowadzenia autoprezentacji i wzięcia udziału w wernisażu finałowym (2 noclegi w pokojach wieloosobowych).

 

 1. Finaliści i laureaci Konkursu zobowiązani są do udzielania wywiadów zainteresowanym mediom, wskazanym przez Organizatora, bez prawa do wynagrodzenia.
 2. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na oficjalnej stronie Konkursu http://bgsw.pl.
 3. W przypadku zmiany adresu zamieszkania, uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora. Wszelka komunikacja związana z Konkursem będzie doręczana wyłącznie pod adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.bgsw.pl przez cały czas trwania Konkursu.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 6. W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu Konkursu, Organizator poweźmie informację, że laureat Konkursu lub zgłoszona przez niego praca nie spełniała warunków uczestnictwa w Konkursie, Konkurs zostanie unieważniony, zaś laureat zwróci nagrodę Organizatorowi.
 7. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych i prawnych, w szczególności zmiany mogą dotyczyć zmiany terminów Konkursu lub dostosowania Regulaminu do zmian prawnych. Organizator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o niej każdego z uczestników Konkursu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail o planowanej zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu z 7-dniowym wyprzedzeniem. Uczestnikowi, który nie zgadza się na zmiany, ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie i wycofania zgłoszonej pracy, w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zmianie Regulaminu.
 8. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki: Załącznik nr 1 – wzór umowy przeniesienia praw

Załącznik nr 2 – wzór potwierdzenia odbioru nagrody

 

 1. Wszelkich dodatkowych informacji udziela specjalista ds. wystaw: Roman Lewandowski tel. 510 043 701 e-mail: r.lewandowski@bgsw.pl

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Pliki do pobrania

Artykuły i galerie foto

powiązane z artystą/wydarzeniem artykuły i galerie foto

Aktualności